top of page

REGULAMIN i ZASADY WSPÓŁPRACY 

zajęcia dla dzieci i młodzieży w Cyrku Zodiak

 

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w treningach Cyrku Zodiak (dalej: “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez firmę Kompania Marzeń - Paweł Królik, ul. Dunikowskiego 38b/20, 70-123 Szczecin, NIP 9551945451 pod marką Cyrk Zodiak  (zwanej dalej “Organizator”) na rzecz Uczestników.

Na potrzeby poniższego Regulamin pod nazwą Uczestnik rozumiem się pełnoletnich uczestników zajęć lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich rodzica lub opiekuna prawnego występującego w ich imieniu. 

 

 Opłaty i uczestnictwo

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest podpisanie umowy. Umowa jest podpisywana z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi i obowiązuje do jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. 

 2. Z tytułu świadczonych usług Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się uiścić  stałą opłatę miesięczną poprzez panel rodzica w systemie ActiveNow Cyrku Zodiak (aplikacja na telefon lub www.cyrkzodiak.pl ) lub przelewem na konto bankowe (OD 01.09.2023 obowiązuje NOWY NUMER KONTA) nr 91 1140 2004 0000 3402 8241 7715 tytułem: imię i nazwisko dziecka – dzień i godzina zajęć – miesiąc.

 3. Wysokość opłat naliczana jest według aktualnego cennika dostępnego na stronie www.cyrkzodiak.pl 

 4. Opłata w każdym miesiącu obowiązywania umowy jest stała, uśredniona w skali całego roku, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu. W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) kiedy zajęcia się nie odbywają - opłaty są wstrzymywane. 

 5. W przypadku dołączenia w środku miesiąca, opłata ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości zajęć w których uczestnik brał udział. 

 6. Wpłaty należy dokonać z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć każdego miesiąca, jest to warunkiem udziału dziecka w zajęciach.

 7. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. 

 8. Wypowiedzenia należy dokonać w formie pisemnej – e-mail na adres: info@cyrkzodiak.pl lub dostarczyć osobie prowadzącej zajęcia.

 9. Zajęcia odbywać się będą w Cyrk Zodiak, ul. Jodłowa 25, Szczecin  

 10. Na życzenie Organizator wystawi Uczestniczce/Uczestnikowi rachunek.

 11. Organizator zastrzega sobie możliwość waloryzacji opłat za zajęcia w ciągu roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji – nie częściej jednak niż raz na pół roku.

 12. W przypadku nie odbycia się zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora zobowiązuje się on do zwrotu wpłaconej zaliczki za zajęcia lub zmniejszenia opłaty w kolejnych miesiącach.

 13. Zajęcia odbywają się według grafiku dostępnego na stronie www.cyrkzodiak.pl oraz w aplikacji ActiveNow 

 

Udział w zajęciach i bezpieczeństwo:

 

 1. Uczestnicy zobowiązują się punktualnie pojawiać się na zajęciach.

 2. Uczestników obozuje wygodny, bezpieczny strój sportowy (ubrania powinny być obcisłe, nogawki najlepiej min 3/4).

 3. Uczestnicy ćwiczą bez biżuterii, zegarków, wszelkich ostrych i niebezpiecznych przedmiotów i elementów garderoby. Długie włosy należy związać lub spiąć.

 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich poleceń trenera.

 5. Uczestnicy zobowiązują się do dbania o swoje i innych bezpieczeństwo.

 6. Zabronione jest ćwiczenie na rekwizytach bez zgody i nadzoru trenera, bez zadbania o adekwatną asekuracje i przygotowanie miejsca treningu.

 7. Uczestnicy wchodzą do sali po ustaleniu z trenerem, zobowiązują się do informowania trenera o opuszczaniu zajęć.

 8. Uczestnicy zobowiązują się do informowania prowadzących o wszystkich istotnych informacjach, związanych z ich zdrowiem, mogących mieć wpływ na ich udział w ćwiczeniach.  

 

Zobowiązania i odpowiedzialność

 

 1. Organizator zobowiązuje się do: 

 • terminowego i prawidłowego przeprowadzania zajęć wg opracowanego planu pracy,

 • przekazywania wszystkich bieżących informacji o zajęciach droga elektroniczną, 

 • dbania o bezpieczny przebieg zajęć oraz dobry stan i czystość sprzętów i rekwizytów cyrkowych.  

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za:

 • wszelkie zdarzenia, wypadki i urazy które mają miejsce przed i po zakończeniu zajęć w sali. 

 • rzeczy wartościowe, które uczestnicy przynoszą ze sobą na salę,

 • za rzeczy pozostawione na zajęciach lub w szatni. 

 1. Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości fakt, że prowadzone przez wykonawcę zajęcia mają charakter ruchowy i mogą wiązać się z wystąpieniem urazówka i wypadków. Uczestnik nie będzie wnosił roszczeń w przypadku zdarzeń losowych, nie wynikających z zaniedbania osoby prowadzącej zajęcia  lub wad sprzętu.

 

Obecności i odrabianie zajęć

 

 1. Pojedyncze nieobecności na zajęciach nie wpływają na wysokość miesięcznej opłaty.

 2. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia dłuższej nieobecności zmiana w miesięcznych opłatach ustalana jest indywidualnie. Nieobecność taką należy zgłosić niezwłocznie. Zgłoszenie roszczenia w opłatach po zakończeniu nieobecności jest niemożliwa.

 3. Pojedyncze nieobecności można wcześniej zgłosić i umówić się (w miarę dostępności miejsc) na odrabianie w innych grupach o podobnym poziomie. Zgłoszenie możliwe jest przez system ActiveNow Cyrku Zodiak lub telefonicznie/sms. Zgłoszenie nieobecności jest możliwe nie później niż 12h przed rozpoczęciem zajęć.

 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć bez wcześniejszego umówienia. Trener ma prawo odmówić w takim przypadku udziału dziecka w zajęciach.

 5. Ze względów bezpieczeństwa ustalane są w grupach limity osób (uczestników i odrabiających) mogących brać udział w zajęciach.

 6. Każdemu uczestnikowi przysługuje limit 9 zgłoszonych i odrobionych nieobecności w ciągu całego roku. Każdą nieobecność można odrobić w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia. 

 7. Rodzice zobowiązują się w miarę możliwości o informowaniu o nieobecnościach dzieci na zajęciach – daje to możliwość innym odrabiania ich nieobecności.

 

Higiena i zdrowie:

 1. Prosimy o dokładne mycie rąk przed wejściem na zajęcia. ​

 2. Zajęcia rozpoczynamy od dokładnej dezynfekcji rąk. 

 3. Osoby z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka) w trosce o zdrowie innych uczestników - proszone są o nie przychodzenie na zajęcia. 

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet;

 • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

 • posiadanie aktywnego konta e-mail.

 1.  Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony, w szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

 • naruszających dobre imię osób trzecich;

 • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

 • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

 • stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

 • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje należy składać Organizatorowi pisemnie lub osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Organizatora podany w Umowie na Kurs lub na stronie internetowej www.cyrkzodiak.pl.  Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: info@cyrkzodiak.pl ), numer telefonu 503322780 (czynny w godz. 10:00–19:00, od poniedziałku do piątku).

 3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

 4. Organizator nie udziela gwarancji na Zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Uczestnik wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Cyrk Zodiak prowadzony przez firmę Kompania Marzeń - Paweł Królik, ul. Dunikowskiego 38b/20, 70-123 Szczecin, NIP 9551945451 informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną

bottom of page